Algemene voorwaarden RAN Media

Onder RAN Media (L.A.N. B.V.) vallen o.a. de volgende merknamen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing: Arnhem Business, Nijmegen Business, Hallo! Nijmegen, Hallo! Arnhem, Hallo! Collega, Topzaken, QV.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis. Aanleverdatum: de uiterlijke datum waarop het advertentiemateriaal digitaal bij de uitgever moet zijn aangeleverd.

Advertentie: iedere commerciële of promotionele uiting die voor plaatsing in de uitgave wordt aangeboden. 

Advertentiecontract: de overeenkomst tussen de uitgever en de opdrachtgever inhoudende de plaatsing van één of meerdere advertentie(s). 

Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en plaatsing van de advertentie benodigde materiaal. 

Advertentieruimte: de overeengekomen ruimte, uitgedrukt in voor de uitgave gangbare eenheden, die voor advertenties van de opdrachtgever beschikbaar is. Reportage: een advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele pagina maar die afkomstig is van een adverteerder. 

Langlopend advertentiecontract: een advertentiecontract waarbij de opdrachtgever met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen looptijd recht heeft op de overeengekomen advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief. 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die, ten behoeve van zichzelf of op eigen naam maar ten behoeve van een derde, een advertentiecontract aangaat met de uitgever. 

Uitgave: de papieren of digitale publicatie waarin de advertentie wordt geplaatst. 

Uitgever: L.A.N. B.V. – RAN Media gevestigd te Nijmegen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van, alle advertentiecontracten gesloten tussen de uitgever en de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing bij deelname aan de Golfcompetitie, de RAN Business Ontmoet en Business Meets bijeenkomsten, Autotestdagen en andere (netwerk)evenementen georganiseerd door de De Uitgever. Enige (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Advertentiecontracten

 1. Een advertentiecontract kan door de opdrachtgever worden aangegaan op eigen naam ten behoeve van zichzelf of op eigen naam ten behoeve van een derde. 
 2. De uitgever is eerst dan gebonden aan een advertentiecontract na schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever.
 3. De uitgever behoudt zich het recht een uitgave van een of meerdere titels niet door te laten gaan.

Artikel 4 Langlopende advertentiecontracten

 1. De opdrachtgever kan in mindering van een langlopend advertentiecontract uitsluitend adverteren ten behoeve van zichzelf, dan wel, indien de opdrachtgever handelt ten behoeve van een derde, ten behoeve van deze specifieke derde.
 2. De looptijd van een langlopend advertentiecontract wordt bepaald in de overeenkomst tussen de uitgever en de opdrachtgever, waarbinnen de advertentieruimte door de opdrachtgever dient te worden afgenomen.
 3. Indien de opdrachtgever binnen de looptijd van een langlopend advertentiecontract niet (geheel) van de advertentieruimte gebruik heeft gemaakt, kan hij de uitgever verzoeken tot verlenging van de looptijd van het langlopend advertentiecontract. Indien de uitgever akkoord gaat met verlenging, wordt verlenging verleend voor opeenvolgende edities.
 4. Indien de opdrachtgever na afloop van de (eventueel verlengde) looptijd niet de gehele advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in advertentieruimte of op welke wijze dan ook. De opdrachtgever is niettemin gehouden tot betaling van het gehele verschuldigde bedrag van het langlopende advertentiecontract.
 5. Op verzoek van de opdrachtgever kan de advertentieruimte gedurende de looptijd van het langlopende advertentiecontract worden uitgebreid. Alsdan komen de uitgever en de opdrachtgever het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen.
 6. Een langlopend advertentiecontract eindigt automatisch nadat de volledige advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd (inclusief een eventuele verlenging, conform het bepaalde in lid 3) is verstreken.
 7. Een langlopend advertentiecontract dient voorafgaand aan de eerste plaatsing te worden aangegaan. Het is niet mogelijk losse plaatsingen achteraf om te zetten in een langlopend advertentiecontract.

Artikel 5 Advertenties

 1. Advertenties in bijzondere kleuren, zoals goud en zilver, zijn slechts bij uitzondering en tegen betaling van de daarmee gemoeide meerkosten mogelijk.
 2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
 3. De uitgever behoudt zich het recht voor een advertentie, desnoods zonder opgave van redenen, te weigeren.
 4. De uitgever verleent de opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de advertentie aangeboden producten of diensten. De uitgever is vrij om naar eigen inzicht advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in dezelfde uitgave te plaatsen.
 5. Door de opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats in de uitgave kunnen worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de voor de betreffende plaats gehanteerde toeslag voldoet.
 6. Opties op (specifieke) advertentiepagina’s of reportages hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij door de uitgever anders bepaald. Indien de opdrachtgever niet voor het verstrijken van deze duur schriftelijk heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de optie, wordt deze automatisch omgezet in een advertentiecontract.

Artikel 6 Advertentiemateriaal

 1. Het advertentiemateriaal dient digitaal uiterlijk op de aanleverdatum in het bezit te zijn van de uitgever. De uitgever is gerechtigd advertentiemateriaal dat om welke reden ook na de aanleverdatum wordt ontvangen, niet te plaatsen, onverminderde verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de met het advertentiecontract gemoeide kosten. De opdrachtgever draagt het risico van de verzending van het advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
 2. De uitgever zal het ontvangen advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, het verloren gaan of op andere wijze onbruikbaar worden van het advertentiemateriaal, tenzij haar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
 3. Het advertentiemateriaal dient conform Certified PDF Tijdschriften Nederland te worden aangeleverd en dient voor het overige te voldoen aan de door de uitgever gestelde technische specificaties. Deze zijn beschikbaar via de website van de uitgever.
 4. De uitgever heeft het recht advertentiemateriaal dat niet conform de in lid 3) genoemde vereisten wordt aangeleverd te weigeren, dan wel de met plaatsing daarvan gemoeide extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De uitgever streeft ernaar het aangeleverde advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in de uitgave. De opdrachtgever dient echter rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
 6. Indien het advertentiemateriaal na de aanleverdatum aan de uitgever ter beschikking is gesteld en plaatsing nog mogelijk is, worden klachten en claims over de wijze van reproducerende of kleurkwaliteit uitdrukkelijk uitgesloten. 
 7. Het advertentiemateriaal blijft tenminste in bezit van de uitgever tot de verschijningsdatum van de betreffende uitgave.

Artikel 7 Bijzondere bepalingen ten aanzien van advertorials

 1. Het aantal advertorials per uitgave is beperkt. De uitgever bepaalt hoeveel advertorials per uitgave worden gehonoreerd.
 2. De lay-out en typografie van de advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en koppen/of broodletter van de uitgave.
 3. De (sub-)titel en/of het logo van de uitgave of de uitgever mogen slechts worden gebruikt met voorafgaande toestemming van de uitgever.
 4. De afzender van de advertorial dient duidelijk te worden vermeld.
 5. Het logo en het desbetreffende product van de adverteerder in een packshot dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld.
 6. Door de uitgever (mede) geproduceerde advertorials blijven eigendom van de uitgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gebruikte materiaal zonder voorafgaande toestemming van de uitgever te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

Artikel 8 Bewijsnummers

Opdrachtgever ontvangt standaard één bewijsnummer van de uitgave.

Artikel 9 Tarieven en betaling

 1. Op alle advertentiecontracten zijn de tussen de uitgever en de opdrachtgever overeengekomen tarieven van toepassing.
 2. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Betaling van het in verband met een advertentiecontract verschuldigde bedrag dient binnen 14 kalenderdagen te geschieden. Indien anders is overeengekomen is de fatale termijn 14 kalenderdagen na factuurdatum en is de uitgever eventueel gerechtigd om eenmalig een bedrag van € 50,00 (excl. BTW) aan administratie kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 4. Facturering van een advertentiecontract geschiedt in de regel na elke plaatsing, tenzij anders overeengekomen.
 5. Betalingen die via automatische incasso door de uitgever worden geïncasseerd, mogen niet door de opdrachtgever gestorneerd worden. Wanneer de betaling door de opdrachtgever wordt gestorneerd, is de uitgever gerechtigd om daarvoor administratiekosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Deze administratiekosten bedragen € 25,00 (excl. BTW), tenzij de bank hogere kosten hieromtrent in rekening brengt. Wanneer de betaling voor de tweede maal door de opdrachtgever wordt gestorneerd, zal de uitgever € 50,00 (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 6. De in lid 3 genoemde termijn geldt als een fatale termijn. Indien niet binnen deze termijn het volledige bedrag is voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaand bedrag. Bij het uitblijven van betaling zal het gehele contract ineens en geheel in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever en zal de vordering uit handen gegeven worden aan het incassobureau. Alle kosten die daarmee gepaard gaan komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij deze kosten op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de handelsrente worden gesteld.
 7. Klachten over de uitvoering van een advertentiecontract ontslaan de opdrachtgever niet van betaling van het daarmee gemoeid bedrag.

Artikel 10 Annulering en opzegging

 1. Annulering van een advertentiecontract kan niet kosteloos geschieden na ondertekening van het contract.
 2. Indien de opdrachtgever het contract wil annuleren voordat de eerste advertentie is geplaatst, is de uitgever gerechtigd om 75% van het gehele contract in rekening te brengen bij de opdrachtgever, welke kosten de opdrachtgever binnen 2 dagen na ontvangst van de factuur dient te voldoen aan de uitgever. Indien de opdrachtgever deze kosten niet tijdig voldoet, is de uitgever gerechtigd om het overige deel van 25% van het contract alsnog in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 3. Bij het niet aanleveren van advertentiemateriaal of niet tijdig betalen van de facturen is de uitgever gerechtigd om het volledige contract /de resterende plaatsingen ineens en geheel in rekening te brengen bij de opdrachtgever, welke kosten de opdrachtgever binnen 2 dagen na ontvangst van de factuur dient te voldoen aan de uitgever.
 4. De in lid 2 en lid 3 genoemde termijn geldt als een fatale termijn. Indien niet binnen deze termijn het volledige bedrag is voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaand bedrag. Bij het uitblijven van betaling zal de vordering uit handen gegeven worden aan het incassobureau. Alle kosten die daarmee gepaard gaan komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij deze kosten op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de handelsrente worden gesteld.
 5. De overeenkomsten voor een lidmaatschap, zoals de Golfcompetitie, RAN Business Ontmoet en Business Meets worden in de vorm van lidmaatschap tussen opdrachtgever en RAN Media gesloten. Opzegging voor een lidmaatschapsjaar dient te geschieden uiterlijk 30 november van het huidige kalenderjaar. Bij geen of tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Bij annulering van een evenement door uitgever wegens overmacht, vindt geen restitutie plaats.

Artikel 11 Tekortkoming en aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade aan de zijde van de uitgever die voortvloeien uit het advertentiecontract. De opdrachtgever vrijwaart de uitgever voor aanspraken van derden en alle daarmee verband-houdende kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met het bepaalde in artikel 5 lid 2) alsmede aanspraken van de Nederlandsche Bank N.V. met betrekking tot bankbiljetten.
 2. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit het advertentiecontract, is de uitgever gerechtigd de
  uitvoering van het advertentiecontract voor de duur van de tekortkomingen op te schorten, dan wel het advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden alle uit de tekortkomingen voor de uitgever voortvloeiende schade te vergoeden, onverminderd de verplichting tot betaling van het volledige met het advertentiecontract gemoeide bedrag.
 3. De uitgever is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever ontstaan door het niet (tijdig) plaatsen van een advertentie, door onjuistheden in (de weergave van) een advertentie of door andere oorzaak, indien haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het met het betreffende advertentiecontract (al dan niet pro rata) gemoeide bedrag. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de zijde van de deelnemers c.q. hun bezittingen die plaatsvinden tijdens de evenementen, zoals de Golfcompetitie, Autotestdagen, AutoRally, RAN Business Ontmoet of Business Meets. Het gebruiken van eigen middelen, zoals persoonswagens tijdens de Autotestdagen, is geheel op eigen risico en voor eigen rekening van de deelnemer. De eigenaar van het voertuig is verantwoordelijk voor gedegen onderhoud, geldige APK en wettelijke verzekering.
 5. Indien zich aan de zijde van de uitgever onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft de uitgever het recht de uitvoering van het advertentiecontract op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van de uitgever, het advertentiecontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De uitgever is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van de opdrachtgever. 

Artikel 12 Derden

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit het advertentiecontract. De opdrachtgever die op eigen naam maar ten behoeve van een derde een advertentiecontract is aangegaan staat er voor in, dat deze derde de bepalingen van het advertentiecontract aanvaardt en naleeft.
 2. Indien een bemiddelaar, zoals een erkend reclame- of mediabureau, een advertentiecontract afsluit in naam en voor rekening van een derde (zijnde de opdrachtgever), dient deze bemiddelaar op verzoek van de uitgever aan te tonen dat hij bevoegd is te handelen in opdracht van deze derde. Indien niet kan worden aangetoond dat de bemiddelaar bevoegd handelde wordt hij geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van een advertentiecontract (waaronder klachten ten aanzien van de wijze van reproduceren of de kleurkwaliteit) dienen binnen 30 dagen na verschijningsdatum van de betreffende uitgave schriftelijk bij de uitgever te zijn ingediend. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn (betalings-)verplichtingen.
 2. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op het advertentiecontract en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door de uitgever bevestigd.
 3. De nietigheid of vernietigbaarheid van een van de bepalingen van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 4. Op het advertentiecontract is Nederlands recht van toepassing.
 5. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het advertentiecontract
  worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 6. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-04-2019 en vervangen de daarvoor geldende algemene voorwaarden.