Algemene voorwaarden RAN Media

Onder RAN Media (L.A.N. B.V.) vallen o.a. de volgende merknamen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing: Arnhem Business, Nijmegen Business, Hallo! Nijmegen, Hallo! Arnhem, Hallo! Collega, Topzaken, QV.

1. Algemeen

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitende beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2. Aanbiedingen

Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. Overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd door middel van een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd.

Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen.

Alle overeenkomsten met betrekking tot advertenties worden tevens afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen. Bij verschil tussen die Regelen en de onderhavige algemene leverings en betalingsvoorwaarden gelden, voor zover niet anders is overeengekomen of hierna uitdrukkelijk wordt vermeld, deze voorwaarden.

Voor alle opdrachten waarvoor een opdrachtbevestiging wordt gezonden aan de wederpartij, kan deze binnen 8 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging:

Wijziging in de tekst aanbrengen (uiterlijk 1 week voor afsluitdatum);

De opdracht annuleren, mits dit binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk ter kennis aan ons wordt gebracht. Indien wederpartij van de hiervoor onder ii gestelde mogelijkheid geen gebruik maakt, is de overeenkomst bindend geworden en wordt deze conform de oorspronkelijke dan wel de gewijzigde opdracht uitgevoerd;

Indien de opdracht niet geannuleerd is binnen de gestelde termijn en indien men in gebreke blijft bij tijdig leveren van advertentie- en/of redactiemateriaal voor de gestelde deadline en dat daardoor de uiteindelijke plaatsing komt te vervallen, wordt 100% van de plaatsingskosten uit de opdrachtbevestiging in rekening gebracht.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings , als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Eisen voor een speciale plaats in een uitgave kunnen wij niet accepteren. Met de wensen van de wederpartij zullen wij wel zoveel mogelijk rekening houden.

4. Levering (voor zover sprake is van verkoop van goederen)

Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

5. Advertentiecontract en publicatie

De duur van het contract neemt een aanvang op de eerste dag van de maand waarin de eerste in het kader van dat contract af te nemen advertentie wordt geplaatst. Ongeacht de plaatsing van enige advertentie, zal de contractsduur uiterlijk een aanvang nemen op de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin het advertentiecontract tot stand is gekomen.

Voor zover dit niet een verlenging van de overeengekomen contractsduur met zich meebrengt, zal op verzoek van de wederpartij de advertentieruimte worden uitgebreid, tenzij dit om technische/organisatorische redenen niet mogelijk is.

Na afloop van de overeengekomen contractsduur vervalt het recht van de wederpartij in het kader van dat advertentiecontract advertenties te doen plaatsen, ongeacht het feit of de overeengekomen advertentieruimte ook in haar geheel is gebruikt. De betalingsverplichting corresponderende met de resterende advertentieruimte zal alsdan terstond opeisbaar worden.

6. Transport/Risico (voor zover sprake is van verkoop van goederen)

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

7. Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,

exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,

exclusief de kosten van verpakkingen, in en uitlading, vervoer en verzekering,

vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Wordt door een reclame adviesbureau/reclamekantoor in afwijking van het onder c, sub 3 van de Bijlage II der Regelen, geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal, geschikt voor de door ons gebruikte reproductiemethode aan ons ter beschikking gesteld, dan zullen de daaraan verbonden extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Deze extra kosten zullen echter, voor zover wij zelf een gedeelte van het advertentiemateriaal vervaardigen, naar evenredigheid worden verminderd.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

9. Intellectuele eigendom

Alle analoge of digitale tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 2 van dit hoofdstuk genoemde garantie.

10. Aansprakelijkheid

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.

Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de desbetreffende order nooit te boven gaan.

Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele schadelijke gevolgen voor de wederpartij ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties en/of redacties, behoudens opzet of grove onzorgvuldigheid.

Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gehouden voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties en/of redacties.

11. Verwerking persoons- en bedrijfsgegevens

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘verwerking’ verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoons- en/of bedrijfsgegevens.

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘persoons- en bedrijfsgegevens’ verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en/of bedrijf.

De wederpartij heeft voor de verwerking door LAN B.V., dan wel een onderdeel van LAN B.V., ondubbelzinnige toestemming verleend.

De persoons- en bedrijfsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

12. Reclames

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de desbetreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepale voorwaarden.

13. Eigendomsvoorbehoud (voor zover sprake is van verkoop van goederen)

Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht door het ontstaan der vordering op al die goederen waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

14. Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Ingeval de wederpartij:

in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld c.q. in geval van een natuurlijk persoon, onder bewind wordt gesteld,

enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, alsmede het recht eventuele verdere werkzaamheden te staken of op te schorten.

15. Rente en kosten

Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van €150,-.

16. Toepasselijk recht en geschillen

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeien uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de desbetreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.